DIGITAL CONTENTs

EULA | ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้ข้อมูลดิจิทัล

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ("ศวก" "ศรีวรการ" "SWK" "Sriworakran" หรือ “พวกเรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริการ ข้อมูลดิจิทัล แอปพลิเคชัน ระบบ แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันฯ ทั้งหมด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริการฯ”)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจ “SWK Privacy Center”ซึ่งอธิบายถึงภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในลักษณะที่เข้าใจง่าย

SWK Privacy Center

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดยบริการฯ ของเรา ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เราให้บริการฯ รวมไปถึงบริการฯ ในส่วนดิจิทัลและอินเตอร์เน็ท

SWK Privacy Center

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ของท่านที่ลงทะเบียนเมื่อสร้างบัญชี ข้อมูลโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการฯ ของเรา รวมไปถึงข้อมูลในใบสมัครเข้าเรียนกับสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ทั้งหมด

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการฯ ของเรา เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านเป็นผู้โพสต์และข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน

 • กรณีที่ท่าน สร้าง/เปิด บัญชีใช้งาน โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกอื่นๆ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเซียลมีเดียภายนอก

 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น เช่น รูปภาพใบหน้าของท่านที่โพสต์โดยเพื่อนของท่าน

 • ข้อมูลที่รวบรวมจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบของพวกเรา

 • ข้อมูลสาธารณะที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข่าวออนไลน์ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

SWK Privacy Center

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการและรักษาคุณภาพการให้บริการ

  • งานทะเบียน ประเมินและวัดผล

  • งานวิชาการ และกิจกรรม

  • งานประชาสัมพันธ์ และงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการและเนื้อหาต่างๆ

 • เพื่อรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ

 • เพื่อเสนอบริการที่ดีและเหมาะสมแก่ท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการฯ แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประโยชน์จากการสืบค้นและพัฒนาบริการให้ปลอดภัยและดียิ่งขึ้น และเพื่อให้บริการที่เชื่อมโยงไปยังผู้ใช้อย่างแท้จริง รวมถึงการโฆษณาต่าง ๆ ด้วย

SWK Privacy Center

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

 

เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้ เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานที่ ร้องขอ/มีสิทธิ์ ในการใช้ข้อมูลของท่าน

 

โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่เปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้


อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่อไปนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ เช่น ต้นสังกัดของสถานศึกษา ฯลฯ

SWK Privacy Center

การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม

 

โดยหลักการแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบบัญชีของท่าน เมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม การเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของต้นสังกัดของสถานศึกษา และสถานศึกษามีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกรอบระยะเวลาที่ต้นสังกัดกำหนด

SWK Privacy Center

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

 

เราพยายามอย่างยิ่งในการจัดหาฟีเจอร์ต่างๆ ในบริการฯ ของเราซึ่งช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของท่านให้มีความเป็นการส่วนตัว รวมทั้งสามารถตั้งค่า และจัดการการเก็บรวบรวม การใช้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราประมวลผล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไข สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิ์ในการส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิ์ในการยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ และสิทธิ์ในการขอให้ตรวจสอบการประมวลผลโดยอัตโนมัติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ภายในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ ท่านยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการในบางกรณี

SWK Privacy Center

การใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมระบบ เว็บไซต์ และไฟล์ข้อความนี้จะเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบบ เว็บไซต์ ซึ่งสามารถอ่านได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเว็บไซต์ที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน รับรองความถูกต้องของผู้เยี่ยมชม รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

 • เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษา วันที่ เวลาล่าสุดในการเข้าถึง และปรับปรุงความเป็นมิตรกับผู้ใช้

 • เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นโดยการทำความเข้าใจถึงจำนวนการเข้าถึงและโหมดการใช้งาน

 • เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่น่าสนใจสำหรับท่าน และ

 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา

ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือไม่โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับประโยชน์เต็มที่จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

SWK Privacy Center

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Google Analytics

เพื่อปรับปรุงบริการฯ ของเรา เราใช้ Google Analytics เพื่อวัดผลการบริการฯ เช่น เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Google อาจตั้งค่าคุกกี้หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการนี้ข้อมูลต่างๆ เช่น URL ของเพจที่ท่านเข้าถึง และที่อยู่ IP จะถูกส่งไปยัง Google โดยอัตโนมัติ

 

เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจสถานะการใช้บริการฯ ของเรา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในบริการฯ ของเรา สำหรับการประมวลผลข้อมูลโดย Google ใน Google Analytics ทั้งนี้ โปรดอ่านทำความเข้าใจข้อตกลงในการให้บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เพื่อความเข้าใจอันดี

SWK Privacy Center

อ้างอิง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • ใบสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

 • SWK Privacy Center

 • SWK EULA for SWK-ERP, SWK-PM, SWK-365, SWK-LMS, SWK-GGWS, และ SWK Money Diary (SWK-Findee)

ตีพิมพ์โดย อ.กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ รับรองโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ปรับปรุงล่าสุด ปีการศึกษา 2564

Aj. Krit Th.

https://www.kritth.com

SWK DIGITAL EULA

By Krit Th.

SWK DIGITAL EULA

 • 116